(Fjell)Humentor 

Organisatoriske tiltak

HelseMiljøAnalysen avdekker jobbstress og produktivitetslekkasjer knyttet ulike områder:

  • Fysisk arbeidsbelastning og ergonomi
  • Arbeidsmengde og tidspress
  • Kommunikasjon, opplæring og lederatferd
  • Arbeidsklima; samarbeid og konflikter

Vår erfaring er at forbedringstiltak må foregå både på ledelses-organisasjons- og individnivå. Tiltak må være spesifikke (skreddersydde) og rettet mot den gruppen som trenger det. Vi må ofte starte med kommunikasjon og ledertrening for å styrke:

  • kunnskap, ferdigheter og holdninger

Dette innebærer at tiltak må koples til atferdsendring (både grupper og individ) og endringsledelse.
De færreste bedrifter har tilstrekkelig intern kompetanse til å gjennomføre prosjekter både på helse og organisasjon. De fleste ønsker ekstern støtte og kompetansetilførsel på hele eller deler av tiltaksfasen.

Humentors faglige Nettverk deltar gjerne i diskusjonen om ”riktig” oppfølging, og bistår med ”riktig” kompetanse i tiltakfasen der det er ønskelig.


Copyright © 2006 Humentor. All Rights Reserved.